THƯ MỜI THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH  

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017của Thủ tướng chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các cán bộ công chức viên chức, chúng tôi xin thông báo tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, lãnh đạo, quản lý cấp phòng:
1. Thời gian tổ chức: Học trong và ngoài giờ hành chính
2. Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Duyên Hải - Số 156/109 Trường Chinh, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng.
3. Đối tượng tham gia:
3.1.Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
- Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
3.2.Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về ngạch chuyên viên
- Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ hoàn thành bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên.
- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét lên hạng III.
4. Chương trình học: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành.
5. Kinh phí: Do học viên hoặc cơ quan, đơn vị cử học viên tham gia khóa học đóng góp, với mức thu:
5.1. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
Học phí: 3.000.000đ/học viên/khóa (Ba triệu đồng).
5.2. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về ngạch chuyên viên
Học phí: 2.800.000đ/học viên/khóa (Hai triệu tám trăm nghìn đồng).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Cao đẳng Duyên Hải thông báo đề nghị cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử cán bộ, công chức, viên chức, tham gia lớp học đăng kí theo địa chỉ: Trường Cao đẳng Duyên Hải
Số 156/109 Trường Chinh, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0968 8686 51 
Mẫu đăng kí:
STT Họ và tên Năm sinh Đơn vị công tác Mã ngạch/bậc lương Điện thoại
liên hệ
Mã ngạch Hệ số lương
             
             
 
Trân trọng cảm ơn!