BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG  

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017của Thủ tướng chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các cán bộ công chức viên chức, chúng tôi xin thông báo tổ chức các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng:
1. Thời gian tổ chức: Từ tháng 7/2020 (Học trong và ngoài giờ hành chính)
2. Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Duyên Hải, Số 156/109 Trường Chinh, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng.
3. Đối tượng tham gia: Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị.
- Cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp phòng và tương đương.
4. Chương trình học: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành.
5. Kinh phí: Do học viên hoặc cơ quan, đơn vị cử học viên tham gia khóa học đóng góp, với mức thu: 3.200.000đ/học viên/khóa (Ba triệu hai trăm nghìn đồng).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Cao đẳng Duyên Hải thông báo đề nghị cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử cán bộ, công chức, viên chức, tham gia lớp học đăng kí theo địa chỉ:

Trường Cao đẳng Duyên Hải

Địa chỉ: Số 156/109 Trường Chinh, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại:  0968 8686 51. Tổng đài miễn phí: 1800 0054
Email:
tuyensinh@duyenhai.edu.vn
Mẫu đăng kí:
STT
Họ và tên
Năm sinh
Đơn vị
công tác
Mã ngạch/bậc lương
Điện thoại
liên hệ
Mã ngạch Hệ số lương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trân trọng cảm ơn!