CHỨC DANH , NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH TRÊN TÀU BIỂN VN